Regulamin

Regulamin wypożyczenia pojazdu.

 

1.POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE


Tour Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tenisowa 38 80-180 Gdańsk, (KRS: 0000474171; NIP 9571070292; REGON 221942828) w dalszej części zwana  Wynajmującym, przekazuje w odpłatne użytkowanie samochód określony na pierwszej stronie Umowy zwanym dalej Pojazdem.
Najemcą jest osoba fizyczna lub prawna określona w rubryce NAJEMCA na pierwszej stronie Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest posiadanie przez najemcę lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu prawa jazdy odpowiedniej kategorii przez okres minimum 12 (grupa A,B) , 24 (grupa C, C+, DOSTAWCZY)  i 36 (D, E, SUV, BUS) miesięcy poprzedzających zawarcie umowy oraz:

– ukończonych 21 lat dla grup A, B,

– ukończonych 23 lat dla grup C, C+, DOSTAWCZY

– ukończonych 25 lat dla grup D, E, SUV, BUS

2. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE NAJMU
Okres najmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej na pierwszej stronie umowy najmu.
Minimalny okres najmu to 24 godziny licząc od godziny określonej w umowie najmu.
Okres najmu jest określony w postanowieniach zawartych na pierwszej stronie umowy.
Wydłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego, w przypadku zmiany terminu zwrotu pojazdu Wynajmujący musi zostać niezwłocznie poinformowany, nie później niż 12 godzin przed upływem terminu zwrotu pojazdu. Przedłużenie wynajmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w oddziale Wynajmującego lub w ustalonym przez obie strony miejscu. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu najmu Pojazdu i nie zwrócenie go w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia Umowy traktowane jest jako przewłaszczenie i może zostać zgłoszone Policji.
Przedłużenie przez Najemcę najmu o więcej niż 1 godzinę ponad okres uwzględniony w Umowie najmu powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę najmu.

3. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU
Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę określoną w Umowie Najmu.
Opłata za cały okres wynajmu określonego w Umowie Najmu pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem Wynajmującego obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.  Płatność możliwa jest podczas dokonywania rezerwacji na stronie www.eco2drive.pl, www.eco2drive.com, przelewem oraz kartą płatniczą, debetewą lub kartą kredytową podczas podpisywania Umowy Najmu w siedzibie wynajmującego lub w miejscu zatwierdzonym przez dwie strony.

Płatność gotówką możliwa tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu przez eco2drive rent a car.

Wynajmujący może ustalić kaucję za wynajmowany pojazd w dowolnej wysokości nie mniejszą niż 500zł brutto. W takim przypadku wysokość kaucji odpowiedniej dla danej grupy pojazdów jest wpisana we właściwym miejscu na pierwszej stronie Umowy Najmu oraz pobierana przez Wynajmującego w chwili wydania Pojazdu, zaś zwracana w terminie do 30 dni od zwrotu pojazdu pod warunkiem, iż stan pojazdu jest zgodny z warunkami niniejszej Umowy.
 

4. PRZEKAZANIE I ZWROT POJAZDU
Przekazanie Pojazdu następuje w dniu zawarcia Umowy chyba, że strony ustalą inną datę przekazania Pojazdu. Pojazd jest przekazywany z pełnym zbiornikiem paliwa.
Wszelkie uwagi do stanu technicznego Pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do odbioru pojazdu zobowiązani są zgłosić w chwili przekazania pojazdu. Jeżeli uwagi nie zostaną zgłoszone przyjmuje się, że stan Pojazdu był dobry, bez żadnych wad czy usterek, które nie zostały zgłoszone przy jego odbiorze.
Po upływie okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Pojazd w miejscu i czasie określonym w Umowie. Pojazd powinien zostać zwrócony z pełnym zbiornikiem paliwa.W razie zwrotu przez Najemcę pojazdu niedotankowanego zostanie on obciążony opłatą usługową w wysokości 50 zł netto plus koszt dotankowanego paliwa według obowiązujących  na dzień zwrotu pojazdu cen rynkowych paliwa.
Stan zwracanego Pojazdu powinien być nie gorszy niż w chwili jego odbioru przez Najemcę.
Wraz z Pojazdem Najemca zobowiązany jest do zwrotu kluczyków i wszelkich dokumentów jak również wyposażenia dodatkowego przekazanego wraz z Pojazdem.

5. UBEZPIECZENIE POJAZDU
Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC i AC, które zwalniają Najemcę (lub osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyłączeniem:

-umyślnego uszkodzenia pojazdu,

-uszkodzenia wynikającego z rażących zaniedbań Najemcy względem bezpieczeństwa w ruchu lub przy zabezpieczaniu pojazdu,

-uszkodzenia pojazdu, jeżeli osoba kierująca była w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków lub środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,

-uszkodzenia pojazdu w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o co najmniej 30 km/h lub w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,

-przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

-przypadku kradzieży pojazdu z dokumentami i kluczykami lub kradzieży pojazdu, w którym nie uruchomiono wszystkich urządzeń antykradzieżowych,

-szkody częściowe rozliczane z polisy Auto Casco powodują obciążenie Najemcy opłatą za udział własny w szkodzie odpowiednio do wybranego przez Wynajmującego pakietu bezpieczeństwa, który określony jest na pierwszej stronie Umowy.

6. OBOWIĄZKI NAJEMCY ORAZ WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU

Najemca w czasie obowiązywania niniejszej Umowy najmu zobowiązuje się:

-przestrzegać zasady normalnego użytkowania pojazdu;

-używać wszystkich zamontowanych urządzeń antykradzieżowych każdorazowo przy pozostawianiu Pojazdu;

-do posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy kontrolujące ruch drogowy;

-wykonywać codzienną obsługę Pojazdu oraz stosować się do instrukcji obsługi Pojazdu;

-zwracać szczególną uwagę na wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym lub serwisem;

-stosować odpowiedni rodzaj paliwa zgodny z instrukcją obsługi Pojazdu;

-utrzymywać pojazd w należytej czystości.

  Wynajęty pojazd nie może być używany:

-do holowania innych pojazdów;

-w wyścigach rajdowych oraz braniu udziału w jakichkolwiek zawodach;

-przez kierowcę pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających;

-wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym;

-poza granicami kraju bez zgody Wynajmującego;

Zabrania się:

-zakaz użytkowania auta przez osoby niewpisane do umowy

-palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających w wynajmowanym pojeździe;

-przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz przewożenia liczby pasażerów większej niż określona w dokumentach pojazdu;

-dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego, dotyczy to również naklejek firmowych i oznaczeń stosowanych przez Wynajmującego.

-przewożenia zwierząt bez zgody wynajmującego

W przypadku zaistnienia kolizji drogowej lub wypadku należy:

-niezwłocznie powiadomić Wynajmującego;

-powiadomić Policję lub inne odpowiednie służby;

-zabezpieczyć pojazd;

-uzyskać dokumenty i informacje niezbędne do likwidacji szkody (oświadczenie sprawcy szkody, w tym dane uczestników,numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy wraz z danymy ubezpieczyciela, notatka Policji).

Najemca przyjmuje do wiadomości obowiązek udostępniania Pojazdu Wynajmującemu w celu wykonania przeglądu okresowego. W przypadku konieczności wykonania naprawy w wynajmowanym Pojeździe należy uzyskać zgodę Wynajmującego. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do odebrania faktury VAT w imieniu Wynajmującego. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty zgodnie z przedstawionymi rachunkami.

8. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

Wynajmujący, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej, nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia Pojazdu.
W przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy lub osobie użytkującej samochód zastępczy. Samochód zastępczy powinien mieć standard odpowiadający samochodowi wynajętemu, a jeżeli standard jest niższy, to czynsz zostanie obniżony. Zapewnienie samochodu zastępczego nie obowiązuje w przypadkach:

-postoju pojazdu z powodu utraty przez Najemcę dokumentów lub kluczy od auta;

-postoju spowodowanego szkodą rozliczaną z polisy AC;

-unieruchomienia pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 8. DODATKOWE OPŁATY I KARY  Z TYTUŁU WYNAJMU

Zwrot nieposprzątanego lub nieumytego auta osobowego – 50 PLN brutto.

Zwrot nieposprzątanego lub nieumytego busa - 200zł brutto

Opłata za przewóz zwierząt bez zgody wynajmującego - 500zł brutto

Przekazanie danych najemcy na życzenie upoważnionym organom ( Policja) – 123 zł brutto

Brak lub uszkodzenie tablicy lub naklejki rejestracyjnej - 500zł brutto

Brak lub uszkodzenie dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej - 500zł brutto

Brak lub uszkodzenie klucza pojazdu – 1500zł brutto

Brak lub uszkodzenie kołpaka – 200zł brutto

Brak lub uszkodzenie felgi aluminiowej lub opony– 500zł brutto

Brak lub uszkodzenie oznaczeń firmowych ECO2DRIVE( naklejki, ramki)– 200 zł brutto

Udostępnienie pojazdu osobie niewpisanej do umowy najmu - 500zł brutto

Wyjazd za granicę RP bez zgody wynajmującego - 1500zł brutto


Przekroczenie limitu kilometrów:

Koszt przekroczenia limitu kilometrów 0,5 zł/netto za każdy kilometr.

Dotyczy tylko kiedy limit kilometrów został wpisany na umowę.

Udział własny w szkodzie, a w szczególności zniszczenie wnętrza pojazdu, uszkodzenie szyb, uszkodzenie felg, uszkodzenie opon, uszkodzenie karoserii i innych rozliczanych z polisy AC wynosi odpowiednio:

 1. 1500 zł dla grup A, B, C, C+
 2. 4000 zł dla grupy D, E, SUV, BUS, DOSTAWCZE

W momencie powstania szkody w okresie najmu, najemca zobowiązuje się do zapłaty  udziału własnego w odpowiedniej wysokości chyba, że została wykupiona opcja ochrony w momencie podpisywania umowy najmu i została wpisana na pierwszej stronie umowy.

Za palenie, spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających w pojeździe na Najemcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości kaucji odpowiedniej dla danej grupy pojazdu:

 1. 1500 zł dla grup A, B, C, C+
 2. 4000 zł dla grupy D, E, SUV, BUS, DOSTAWCZE

W razie spowodowania szkody w pojeździe pod wpływem niedozwolonych substancji Najemca zostanie obciążony w całości kosztami naprawy Pojazdu i przywrócenia go do stanu poprzedniego..
W przypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty stanowiącej trzykrotność stawki dobowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Za działania podjęte w okresie najmu, które skutkować będą utratą gwarancji na Pojazd na Najemcę nałożona zostanie kara umowna w wysokości 5000 PLN.

9. DANE OSOBOWE

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy najmu, jak również na ich udostępnianie przez Wynajmującego dla celów związanych z ubezpieczeniami OC/AC/NW lub w przypadku popełnienia występków lub wykroczeń drogowych.

10.  REKLAMACJE

-Reklamacja może dotyczyć treści umowy, sposobu wykonania usług przez Tour Group Sp. z o.o. nie dotrzymania z winy Tour Group Sp. z o.o. określonego w umowie terminu wykonania usługi, lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu umowy.

-Reklamacje mogą być zgłaszane:

 •  Pisemnie na adres:

Tour Group Sp. z o.o.
ul. Tenisowa 38, 80-180 Gdańsk
z dopiskiem „Reklamacja”

 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt@eco2drive.pl

-W przypadku reklamacji złożonej pisemnie lub w formie elektronicznej, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne lub w formie elektronicznej potwierdzenie otrzymania reklamacji w ciągu 7 dni od dnia złożenia.

-Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:

 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
 • kontakt
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • datę zawarcia Umowy oraz numer zamówienia,
 • żądanie Klienta,
 • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
 • podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

-Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Tour Group Sp. z o.o. treści reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej.

-Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za usługi. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta.

-Tour Group Sp. z o.o. rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.

-Tour Group Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w formie pisemnej. Odpowiedź na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.

-Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Tour Group Sp. z o.o. w zakresie określonym w ust. 1 mogą zostać zakończone na drodze polubownej przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, lub sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w trybie i według procedury wskazanej w ustawie o Inspekcji Handlowej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez sąd właściwy dla tych spraw w miejscu siedziby Wynajmującego.